Concern controller opleiding

Concern controller

De partner in Leiderschap

De concern controller neemt een centrale plaats in bij organisaties: niet alleen vormt hij of zij de top van de controlfunctie, er worden ook heel specifieke eisen gesteld aan de taakvervulling van de concern controller.

Over de opleiding

Opleiding

Deeltijd

Resultaat

Certificaat

Duur

5 dagen

Locatie

Amsterdam of incompany

ECT

33 PE / 1 ECT

De opleiding in het kort

De concern controller neemt een centrale plaats in bij organisaties: niet alleen vormt hij of zij de top van de controlfunctie, er worden ook heel specifieke eisen gesteld aan de taakvervulling van de concern controller. Zo neemt deze concerncontroller vaak deel aan het bestuursoverleg of het overleg van de raad van toezicht (raad van commissarissen): een bijzonder recente ontwikkeling die veel vergt van het strategische handelingsrepertoire van controllers. De dynamiek van de boardroom doorzien is een belangrijk element daarbij. Bij veranderingsopgaven in de organisatie hebben bestuur en HR wellicht voortouw, de meerwaarde van de controller ligt in het cyclische instrumentarium die die verandering kan stimuleren en meten. Kortom, allerlei vormen van leiderschap worden verwacht. Tot slot moet de concerncontroller ook nog de controlfunctie finetunen op al deze omstandigheden.

De meerwaarde van control hangt dus voor een groot deel samen met de meerwaarde van de concerncontroller en diens wijze van werken in de top van de organisatie. Uw functie wordt steeds belangrijker en ontwikkelt zich steeds verder in governancecodes, wetgeving en uiteraard het verwachtingspatroon van uw management.

In vijf dagen wordt aan de hand van theorie, praktijkcases en een diepgaande uitwisseling tussen vakgenoten een helder beeld gegeven omtrent de meest recente concepten van governance en control verandermanagement en inrichtingsvragen.

Voor wie?

Deze 5-daagse opleiding is geschikt voor iedereen die een eindverantwoordelijke rol in de controlfunctie van een organisatie vervult. Dat kunnen grote organisaties zijn of kleinere: indien uw positie veel interactie met bestuur en toezicht veronderstelt bevindt u zich in het spanningsveld dat deze leergang beoogt. U hebt de ambitie om door te groeien en tenminste een HBO-opleiding. U hebt al ervaring als controller of staat op het punt om die positie in te nemen. Ook als u vanuit management en bestuur een beter begrip wilt krijgen omtrent positionering en meerwaarde van de concerncontroller is deze leergang heel geschikt.

De leergang voor concern controllers is bestemd voor:

 • Concern controllers

 • Aankomende concern controllers

 • Organisatie en control adviseurs    

 • Managers en bestuurders

 • Hoofden bedrijfsvoering en / of Financiën

Online leeromgeving

U krijgt toegang tot onze online leeromgeving. Hier staat alle informatie over het traject, (extra) leermaterialen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar literatuur. Deze leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en om contact te houden met andere deelnemers en docenten.

Programma

Dag 1: Governance shifts

Tijdens deze module hoort u de meest recente inzichten en ontwikkelingen op het terrein van governance voor non-profit organisaties, in relatie tot de controlfunctie. Hoe gaat u om met uw raad van toezicht of raad van commissarissen? Welke rol speelt governance in het nieuwe speelveld en wat betekent dit voor uw organisatie en de functie van control? Tevens krijgt u de laatste ontwikkelingen ten aanzien van Verbonden Partijen en welke invloed deze hebben op uw eigen werkveld.

U gaat aan de slag met de volgende vraagstukken:

 • Waar ligt de scheidslijn tussen de verantwoordelijkheden van RvT en de RvB?

 • Aspecten van verantwoording en verantwoordelijkheid, governance en control.

 • Positionering en effectiviteit van de concern-controlfunctie in de verschillende governancemodellen.

 • Taakverdeling intern toezicht en extern toezicht, inclusief overlap.

 • De rol van stakeholders en verbindingen, control en governance.

 • Nieuwe aspecten van control en governance.

 • Network governance.

 • Hoe richt je governance in binnen een tijdperk van veranderende organisaties.

 • Wat zijn de laatste trends en inzichten rondom Verbonden Partijen– sturingsvragen en verantwoording.

 • Formele sturing en professionele processen hard en soft controls in sturing.

Aan het einde van de dag hebt u een scherp inzicht in de samenloop van governance en control, beter inzicht in uw eigen handelingsrepertoire en veel nieuwe concepten omtrent netwerksturing (verbonden partijen). U kunt helder aangeven waar de controlfunctie echte meerwaarde kan creëren voor de besluitvorming in uw organisatie en hoe u deze breed zichtbaar maakt.

Dag 2: Leiderschap

Leiderschap kun je leren. Uitstekende leiders vernieuwen en veranderen; ze pakken de status quo aan. Zij inspireren collega’s tot een heldere en gemeenschappelijke visie, stellen anderen in staat te handelen, geven het goede voorbeeld en nemen de organisatie op sleeptouw. Tijdens deze module hoort u de meest recente inzichten en ontwikkelingen op het gebied van leiderschap. Hoe komt het dat de ene leider in gestaag tempo blijft doorgroeien terwijl de ander op een bepaald niveau blijft hangen? Belangrijk is om jezelf te leren kennen, je omgeving te doorgronden en de optimale keuze te maken voor het samenstellen van het team. Hoe maak ik het verschil!

U gaat aan de slag met vraagstukken rondom de volgende onderwerpen:

 • Leiderschap: het speelveld.

 • Het verschil maken.

 • De mechanismen van leiderschap.

 • Leiderschap resultaten en mensen.

Na deze dag weet u wat het ontwikkelen van effectief leiderschap beteken voor u en weet u zelfkennis (sterke en minder sterke competenties, persoonlijkheidskenmerken, passie, normen en waarden e.d.), te benutten en effectief te kunnen vertalen naar uw eigen praktijk.

Dag 3: Shift Happens

De control-functie in publieke organisaties ondergaat fundamentele veranderingen. Control zal moeten aanpassen aan wijzigingen in de publieke sector (dynamische netwerk-sturing). Control spreid zich uit over meerdere organisaties en sectoren. Dit vergt breed en integraal denken van controllers. In die context wordt het steeds belangrijker Control in positie te brengen om effectief vanuit de control-functie effectief te kunnen meedenken, meewerken en beïnvloeden.

U gaat aan de slag met de volgende vraagstukken:

 • Her-positioneren in de organisatie: actief en integraal.

 • Publieke organisaties in een governance-tijdperk.

 • Stappen van organisatieverandering.

 • Integraliteit van organisaties en rol van Control.

 • Verandering organisatie cultuur: stappen van veranderen van organisatiecultuur.

 • Organisatieculturen: herkennen, gebruiken & veranderen.

 • Effectieve Control-cultuur: controleren, opvoeden, straffen, verleiden.

Na de afloop van het cursus onderdeel hebben de deelnemers kennis van en inzicht in de mogelijkheden om Control in de organisatie te (her)positioneren en actief en integraal te werken vanuit control in een moderne publieke organisatie. U krijgt inzicht in effectief gedrag van en beïnvloeding door control functies in publieke organisaties.

Dag 4: Boardroom analysis

De controller moet een scherp oog hebben voor de dynamiek van besluitvorming bij bestuurders en toezichthouders. Tijdens deze module hoort u de meest recente inzichten en ontwikkelingen op het terrein van boardroom dynamics en groepsdynamiek, in relatie tot de controlfunctie. Welke rol speelt organisatie en groepsdynamiek  in het nieuwe speelveld en wat betekent dit voor uw rol /  functie van concerncontroller? Tevens krijgt u de laatste ontwikkelingen ten aanzien van invloed zonder macht en welke kennismacht en handelingsmacht de concerncontroller heeft in relatie tot bestuurder en raad van toezicht.

 • Wat zijn organisaties eigenlijk?  

 • Welke psycho-sociale fundamenten nemen we al vroeg mee in ons werkbare leven?  

 • Hoe kijken we naar de context en welke invloed heeft de concern controller op groepsprocessen.

 • Hoe kan de concern controller, context en proces leren regisseren?

 • Hoe kan de concern controller balans brengen in kennismacht en handelingsmacht in de complexe dynamiek in groepen.

 • De groepscode als ordeningsprincipe in groepen.

 • De bedoeling als leidend principe voor het succesvol werken met groepen.

 • Wat zijn de laatste trends over het omgaan met een steeds meer dynamische omgeving en veranderende dynamiek.

In deze module krijgt u antwoord op de vraag waarom zijn we niet zo autonoom zijn in groepen en organisaties als we denken? Welke vormen van macht zijn bruikbaar in de rol van concerncontroller en hoe verhoudt zich dat met soft controls? Hoe hanteer je die soft controls naar bestuur en toezicht?

Dag 5: Leiderschap in control

Op deze dag staat centraal de verdieping op de vraag: hoe je de juiste analyse maakt voor de herinrichting van de controlfunctie in je eigen organisatie. Deze dag ontvang je tools en inzichten om het veranderproces naar de toekomst in te zetten.

Het gaat hierbij om onder meer de kernwaarden van controllers in het komende decennium en de toepassing daarvan in de eigen organisatie:

 • Ontwikkeling van nieuwe strategie voor control.

 • Het effectief vormgeven van nieuwe samenwerkingsrelaties binnen en buiten de organisatie.

 • Nieuwe bedrijfsmodellen en concepten die uit de nieuwe ontwikkelingen voortvloeien.

 • Inrichten van publieke organisaties ten einde nieuwe modellen van performance. measurement (m.n. ten aanzien van publieke meerwaarde) weer te geven.

 • Hoe organiseer je de spanning tussen regievoering, control en strategie?

Na deze dag kunt u scherp de heroriëntatie van de controlfunctie in uw eigen organisatie inzetten. U hebt de tools en het inzicht om veel beter te sturen op cultuur en resultaat vanuit een sterke regierol.

Docenten

Onze docenten zijn zeer ervaren control-professionals, die hun sporen in de publieke sector hebben verdiend. Zij gebruiken relevante kennis en ervaring uit de verschillende onderdelen van de publieke sector in deze opleiding. Ook zult u tijdens de modules verschillende gastsprekers ontmoeten.

Prof. dr. Goos Minderman

Goos Minderman werkt al meer dan 25 jaar aan versterking van strategie en management control in de publieke en de non profit sector. Als mede oprichter van de postgraduate controllersopleiding in de publieke sector en als (gast-)hoogleraar Public Governance van de Non-profitsector aan de University of Stellenbosch, de Erasmus Universiteit (Esaa), de University of Central Florida te Orlando (FL) en George Mason University in Arlington/Washington (VA/DC). Maar ook in de praktijk als commissaris, toezichthouder in onderwijs, zorg en bij woningbouworganisaties heeft hij actuele ervaring met de complexe uitdagingen van publieke organisaties. Thans is hij ook voorzitter van de Vluchtelingenorganisatie van de Europese Raad van Kerken (CCME).

Prof. dr. Hans Bossert

Hans Bossert heeft de afgelopen 30 jaar een ruime ervaring aan onderzoek en advisering opgedaan op het terrein ‘goed bestuur’ en effectief leiderschap in de publieke sector, semi-publiek en publiekprivate samenwerkingsvormen. De laatste jaren is hij gedreven door het concept van ‘tweebenig leiderschap’: maatschappelijk rendement én een goede economische performance. Hij is daarmee bezig in diverse rollen: als consultant, als expert, als toezichthouder en als wetenschapper. Hij werkt momenteel als Lector Finance & Accountancy bij InHolland en is hoogleraar aan de University of  Stellenbosch, School of Public Leadership.

Dr. Eelco van Hout

Eelco van Hout is Associate Professor en Academic Director bij Tias School for Business & Society van de Tilburg University. Zijn expertise betreft visievorming van publieke organsiaties, samenwerking in complexe (publiek-private) netwerken en het stroomlijnen en verbinden van conflicterende en tegengestelde belangen. Hij heeft uitgebreide ervaring en onderzoek gedaan naar hybride organisaties en de effecten daarvan op leiderschap en professionaliteit.

Drs. Ing Frits Oukes

Frits Oukes is een zeer ervaren begeleider van toezichthouders en managementteams. Hij is actief als interim manager, trainer en onafhankelijk onderzoeker. Door ervaring in de industrie, organisatie ontwikkeling, bedrijfsvoering en productontwikkeling heeft Frits Oukes zich gespecialiseerd in organisatie- en groepsdynamiek. Hierin verbindt hij als onderzoeker de nieuwste wetenschappelijke inzichten in praktische strategieën voor het leiden van groepen in publieke organisaties.

Drs. Margareth de Wit MBA

Margareth de Wit is reeds 33 jaar ondernemer en expert op het gebied van leiderschap & leiderschapsontwikkeling, generatiemanagement en changemanagement. Margareth is voorzitter College van Bestuur bij Academica LifeLong Learning. De Wit, zelf opgeleid aan INSEAD en Wharton, heeft een lange en rijke ervaring in de toppen van internationale bedrijven in de VS, India, Engeland en Afrika. Zij geeft intensieve leiderschapssessies aan CEO’s, commissarissen, managers en bestuurders. Haar ervaringen laten zien dat systematische aandacht voor leiderschap en groepsdynamica succesvolle en toekomstbestendige organisaties creëert.

Gastsprekers uit de praktijk worden uitgenodigd voor de verdieping én voor de implementatie van theorie in de praktijk.

Brochure

Download vrijblijvend de brochure voor meer gedetailleerde informatie.

Download brochure
Brochure downloaden

Aanmelden

Investering

De controllersopleiding kost €3.999,-, dit is inclusief studieboek Making Shift Happen van Drs. Margareth de Wit MBA en toegang tot de online leeromgeving met digitaal naslagwerk. En exclusief arrangementskosten (o.a. koffie/thee/lunch) a €15,00 excl. btw per bijeenkomst. Arrangementkosten gelden niet voor online bijeenkomsten.

Het inschrijfgeld is vrijgesteld van btw.

Direct contact

Vragen over de opleiding?

Neem contact op met Selma de Vos.

Stuur een mail

Openingstijden
Werkdagen 09:00 tot 18:00

Bellen
020-5217400

Academica University - Welkom